لیست قرارداد های سال 1400

 نام شرکت  موضوع قرارداد  واحد مربوطه  تاریخ شروع  تاریخ پایان
 برید سامانه نوین  مدیریت اتوماسیون اداری  فناوری اطلاعات  1400/01/01  1400/12/29
 راهبرد داده کاوری موئر  مدیریت پرتال استانداری   فناوری اطلاعات  1400/01/01  1400/12/29
 اراد سیستم پارس کیان  فرم ساز و سامانه پیام کوتاه  فناوری اطلاعات  1400/01/01  1400/12/29
 کیهان نت زاگرس پارس  پشتیبان امنیت شبکه  فناوری اطلاعات  1400/01/01  1400/12/29
 همکاران سیستم  اتوماسیون مالی  امور اداری مالی  1400/01/01  1400/12/29